Logo

Visit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin

© Flow Models International BV 2014.
All rights reserved.

Terms and conditions

 

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 56075324

Artikel 1.            Algemene voorwaarden

1.1         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op elke tussen de opdrachtgever en Flow Models International B.V. gesloten overeenkomst waarbij gebruik gemaakt wordt van de bij Flow Models International B.V. aangesloten modellen.

Artikel 2.            Tarieven

2.1         De diensten van een model of een ander persoon verstrekt door Flow Models International B.V. aan de Opdrachtgever worden vastgesteld door Flow Models International B.V. en berekend op basis van een uur, halve dag of dagtarief.

2.2         Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief agentschapsprovisie en B.T.W. Flow Models International B.V. berekent een provisie van 20% over het totaal van de door opdrachtgever verschuldigde tarieven en toeslagen, alsmede daarover een omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.

2.3         Tenzij schriftelijk met Opdrachtgever anders is overeengekomen zijn de volgende bijzondere tarieven van toepassing.

2.3 a      Uurtarief:

Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van € 25 extra in rekening gebracht op het afgesproken uurtarief.

 

2.3 b     Halve dag tarief:

Een halve dag bestaat uit 4 uren.

 

2.3 c      Dag tarief:

Tenzij het uur of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal het dagtarief worden berekend ongeacht de tijd dat het model of ander persoon geleverd door Flow Models International B.V. , met een maximum van 8 uur, ter beschikking is geweest voor opdrachtgever.

 

2.3 d     Overuren:

Dag boekingen voor fotografie bedragen maximaal 8 werkuren

Dag boekingen voor film bedragen maximaal 10 werkuren.

Overuren worden doorberekend o.b.v. huidig uurtarief van het model.

Uren en overuren voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het standaard uurtarief per model.

2.3 e      Fitting en repetities:

Werkzaamheden ter voorbereiding van de opnames, zoals repetities, doorpassen e.d, worden berekend tegen 50% van het uurtarief, indien deze niet langer dan twee uur in beslag nemen. Daarna wordt het volle uurtarief in rekening gebracht.

 

 

 

2.3 f       Reiskosten:

De reiskosten voor boekingen buiten Utrecht dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed tegen tarief eerste klas van de Nederlandse Spoorwegen. Reiskosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht. Kosten voor buitenlandse reizen moeten tevoren door de opdrachtgever worden voldaan.

 

Artikel 3. Toeslagen

3.1         De toeslagtarieven worden door Flow Models International B.V. op aanvraag aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt en zijn van toepassing indien:

3.1 a      Werkzaamheden plaatsvinden tussen 00.00 uur 08.00 uur (toeslag van tweemaal het standaard tarief).

3.1 b     Het model verschijnt in commercials, shows, film, televisie of video opnamen of verschijnt op o.a. posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers ansichtkaarten, boemerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams en bussen en in het algemeen elk gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen Flow Models International B.V. en de opdrachtgever overeengekomen gebruik.

3.1 c      Het materiaal gebruikt wordt in meerdere landen.

3.1 d     Het materiaal gebruikt wordt voor verschillende media.

3.1 e      Het materiaal gebruikt wordt voor meerdere onderwerpen.

3.1 f       Lingerie, ondergoed en foundations:

Voor werkzaamheden en/of opname in foundations, lingerie of ondergoed wordt een toeslag van 50% op het afgesproken tarief in rekening gebracht, berekent per model.

 

3.1 g      Naakt:

Het maken van naaktfoto’s, deels of volledig is verboden tenzij de opdrachtgever en Flow Models International B.V. voorafgaand hierover schriftelijk vooraf een overeenstemming hebben bereikt. Voor naakt fotografie wordt een minimum toeslag van 1 uur berekend. Bovendien wordt een toeslag van 100% berekend over het afgesproken tarief.

 

3.1 h     Casting:

Wanneer modellen gevraagd worden voor een casting worden geen extra kosten berekend, tenzij het 15 of meer modellen betreft. In dit geval is een toeslag van €100 verschuldigd.

 

3.1 i       Reistijd:

Bij werkzaamheden buiten Utrecht wordt de reistijd op de hele uren in rekening gebracht tegen 50% van het afgesproken uurtarief. Bij hele dag boekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht. Bij boekingen van 5 of meer dagen vervalt de reistijd.

 

3.2         Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt.

 

3.3         De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van de boekingsdatum mits anders en schriftelijk overeengekomen met Flow Models International B.V.

Artikel 4.            Ongeoorloofd gebruik materiaal

Zonder voorafgaande aankondiging door de opdrachtgever en daarop gevolgde schriftelijke toestemming van Flow Models International B.V. is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen Flow Models International B.V. en opdrachtgever is strikt verboden. Wenst opdrachtgever het materiaal te gebruiken op andere wijze dan tussen opdrachtgever en Flow Models International B.V. is afgesproken, dan dient opdrachtgever hiertoe een schriftelijk verzoek in Flow Models International B.V., waarop Flow Models International B.V. per ommegaande beslist. Voor elk aanvullend gebruik dat door Flow Models International B.V. alsnog wordt toegestaan zijn uiteraard aanvullende tarieven en/of toeslagen van toepassing. Maakt opdrachtgever zonder toestemming van Flow Models International B.V. enig gebruik van materiaal dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, dan is opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete aan Flow Models International B.V. van 3 maal het geldende tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien Flow Models International B.V. tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik, dit onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens mogelijk benadeelde derden.

Artikel 5.            Opties en Boekingen

5.1         Opties op modellen dienen 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties maar in overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant zal moeten beslissen.

5.2         Met betrekking tot de duur van de opdracht geldt tussen partijen voorts hetgeen vermeld staat op de door de opdrachtgever of fotograaf ondertekende werk bon. Indien de werk bon onvolledig is of ontbreekt is de factuur geldend.

Artikel 6.            Annuleringskosten

6.1         Indien de opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, worden onderstaande kosten doorberekend o.b.v. werkdagen. De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden.

6.1 a      Geen kosten met uitzondering van reiskosten:

Annulering 48 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen. 72 uur vóór de boeking van in het buitenland wonende modellen.

 

6.1 b     50% plus reiskosten: Annulering 24 uur vóór de boeking van in Nederland- en buitenland wonende modellen.

6.1 c      100%: annulering op boekingsdatum. De opdrachtgever is het volle overeengekomen tarief en reiskosten verschuldigd.

6.2         Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de boeking, met een minimum van twee volle werkdagen. Wordt deze termijn niet aangehouden dan is de opdrachtgever het volledige tarief en eventuele toeslagen en reiskosten verschuldigd.

 

6.3         Opties dienen door de opdrachtgever uiterlijk twee volle werkdagen voor de aanvang van het betreffende boekingstijdstip schriftelijk aan Flow Models International B.V. te worden bevestigd. Wordt deze termijn niet aangehouden dan vervalt de optie automatisch zonder dat een nadere mededeling van Flow Models International B.V. vereist is.

Artikel 7.            „Mooi weer“ Boeking

Indien de opdrachtgever expliciet met Flow Models International B.V. is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de opdrachtgever het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 8.            Betalingen

8.1         Flow Models International B.V. factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de aangegeven rekening van Flow Models International B.V. onder vermelding van het factuurnummer.

8.2         Ingeval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden – onverminderd opdrachtgever’s gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 – de buitengerechtelijke kosten tussen partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.

8.3         Indien de betalingstermijn is verstreken zijn het model en/of Flow Models International B.V. , onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.

8.4         Alle kosten welke door het model en/of Flow Models International B.V. worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Flow Models International B.V. , alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Voornoemde (buiten) gerechtelijke (incasso) kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 70,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

8.5         Indien er door het model en/of Flow Models International B.V. kosten, (buiten) gerechtelijke of andere te zake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

8.6         Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

8.7         De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

8.8         Het model wordt pas voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Het model is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn of haar aangifte(s) en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen. Opdrachtgever en model vrijwaren Flow Models International B.V. voor alle aanspraken welke de Belastingdienst, de bedrijfsvereniging en/of de uitkeringsinstanties eventueel jegens Flow Models International B.V. zou blijken te willen doen gelden.

8.8        Indien het model geen mogelijkheid heeft tot facturatie dient zij een VAR verklaring aan te vragen bij de belastingdienst. Flow models International kan alleen uitbetalen indien zij in het bezit zijn van deze Var-verklaring met kopie paspoort en zal er €7,50 administratiekosten worden ingehouden per boeking.

Artikel 9.            Aansprakelijkheid

Flow Models International B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Flow Models International B.V. tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De opdrachtgever is aansprakelijk jegens het model en/of Flow Models International B.V. voor alle schade die uit een opdracht mocht voortvloeien.

Artikel 10.          Klachten over het model / weigering

In geval van een gerechtvaardigde klacht van een opdrachtgever zal een vordering van Flow Models International B.V. besproken worden. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever onverwijld de klacht stelt onder opgave van redenen en zo mogelijk bewijs.

Het model dient onverwijld te worden geweigerd door de opdrachtgever. De klacht dient direct schriftelijk aan Flow Models International B.V. kenbaar te worden gemaakt middels een fax of aangetekende brief en kan alleen behandeld worden wanneer deze door Flow Models International B.V. is ontvangen.

Adressering als volgt:

Flow Models International B.V.

Industrieweg 10D, 3481 MD Harmelen, The Netherlands

 

Artikel 11.          Exclusiviteit

 

11.1      Het is de opdrachtgever dan wel het model niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring en buiten medeweten van Flow Models International B.V. , na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 5 maal het bedrag dat betaald had dienen te worden aan Flow Models International B.V. indien de contracten via Flow Models International B.V. waren gesloten, onverminderd het recht van Flow Models International B.V. op volledige schadevergoeding.

 

11.2      De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een model. Indien de opdrachtgever dat wenst, dienen daarover vooraf bindende afspraken schriftelijk met Flow Models International B.V. te worden vastgelegd, inclusief de daaraan verbonden overeengekomen bijzondere bedragen.

 

Artikel 12.          Geschillenregeling

Alle uit onderhavige voorwaarden voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

Alle wijzigingen voorbehouden zonder enige vorm van berichtgeving vooraf.